ایکسری و سیستم های بازرسی آریوتک

راهـــــکار دانــــــش بنیــــــان امنیــــــــت

02144716504  -  info@xrayariotek.ir

تولید دستگاه‌های بازرسی چمدانی با یک‌سوم قیمت جهانی

تولید دستگاه‌های بازرسی چمدانی با یک‌سوم قیمت جهانی
در ورود به هر سازمان و شرکتی که نیاز به حفاظت دارد، به‌کارگیری دستگاه‌های حفاظتی و به‌خصوص دستگاه‌های بازرسی چمدان‌ها با پرتو ایکس (X-Ray) از مهم‌ترین ملزومات امنیتی است. اما باتوجه به تحریم‌های گسترده علیه کشورمان، تأمین این گروه از محصولات فناورانه پیشرفته از حوزه‌های نیازمند توجه در کشور به شمار می‌رود که خوشبختانه با ورود به‌موقع متخصصان داخلی در قالب شرکت‌های دانش‌بنیان، تا حد قابل توجهی این نیازها پاسخ داده شده است.
ادامه مطلب

نوشته های اخیر

دسته بندی ها

 اخبار روز حوزه تکنولوژی های بازرسی​​​​​​​